Aktuality

Nejnovější příspěvky naší školy

Informace pro uchazeče o ubytování na domov mládeže ve školním roce 2024/25

Podmínkou umístění žáka nebo studenta do domova mládeže je, že se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na škole, která je součástí
vzdělávací soustavy ČR
(střední odborná škola, gymnázium včetně víceletého, speciální odborná škola, praktická škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola nebo jazyková škola, výjimečně i základní škola). Nepatří sem např. instituce, které poskytují vzdělávací služby na základě živnostenského listu.

Ubytování se poskytuje vždy na období jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování v domově mládeže nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy právní nárok.

Pravidla pro umístění žáka či studenta do domova mládeže

  • náležitě vyplněná a doručená přihláška k ubytování, kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák či student
  • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do 31. 5. 2024 na adresu Domova mládeže, Čelakovského č. 789/1, 301 32 Plzeň nebo zaslat prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: i5yxq545
  • přihlášku lze také poslat prostřednictvím elektronické komunikace (zaslat oskenované obě strany přihlášky s podpisy v jednom souboru ve formátu PDF) e-mailem: cejkova@infis.cz
  • u přihlášek přijatých po tomto termínu, tj. po 31. 5. 2024 nebo i v průběhu školního roku vydá ředitel školy vyrozumění do 30 dnů od doručení přihlášky
  • ředitel školy písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o umístění nebo neumístění žáka do domova mládeže na e-mailovou adresu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilému žákovi
  • podmínkou umístění v DM je uhrazení tzv. povinné zúčtovatelné zálohy před nástupem žáka k ubytování
  • umísťování žáků a studentů na domov mládeže se řídí Pravidly pro umisťování žáků do DM na školní rok 2024/2025 a Pokyny ke stanovení úplaty za ubytování, stravování a další služby v DM ke dni 1. 9. 2024

Časový harmonogram umísťování na domov mládeže

15. 3. 2024 Výzva k podání přihlášek k ubytování na www.infis.cz
31. 5. 2024 Příjem přihlášek k umístnění do DM
do 28. 6. 2024 Vyrozumění o umístění do DM včetně informace o poplatcích za poskytované školské služby na e-mail zákonného zástupce nebo žáka označený v přihlášce
do 28. 6. 2024 Vyrozumění neumístěným uchazečům, případně jejich zákonným zástupcům bude zasláno na e-mail zákonného zástupce nebo žáka označený v přihlášce
do 28. 6. 2024 Zveřejnění Informace k nástupu do DM pro žáky 1. r a rodiče včetně poplatků za školské služby na školním portálu

Pro více informací stačí zavolat nebo napsat: +420 377 477 502, +420 777 364 092, cejkova@infis.cz


Soubory ke stažení

Informace pro uchazeče o ubytování na DM ve školním roce 2024 – 2025.
Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 94 kB).

Pravidla pro umísťování žáků do DM na školní rok 2024 / 2025.
Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 156 kB).

Pokyn ke stanovení úplaty za ubytování, stravování
a další poskytované služby v DM k 1. 9. 2024.
Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 284 kB).

Přihláška k ubytování na DM 2024 – 2025.
Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 724 kB).