Škola

Kdo jsme a historie naší školy

Jsme INFIS — Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni

Naším cílem je, aby žáci, rodiče, budoucí zaměstnavatelé žáků a veřejnost byli s našimi službami spokojeni.

Navázání na tradici

INFIS navázal na úspěšnou tradici plzeňské „poštovky“ z 50. let minulého století a dnes nabízí moderní obory se širokou uplatnitelností.

Moderní přístup

INFIS nabízí výuku v moderně vybavených prostorách a snažíme se o individuální přístup k žákům, rodičům a veřejnosti.

Úspěchy školy

INFIS je opakovaně oceňován jako nejúspěšnější škola v kategorii SŠ, vyhlašován excelentní školou v rámci programu Excelence středních škol a zaměstnavateli pozitivně hodnocen při přípravě žáků na povolání.

Služby pro veřejnost

uvod-AG-46

Kurzy

Vzdělávání je důležité pro všechny. Může znamenat lepší uplatnění na trhu práce, v případě ztráty zaměstnání se snadněji hledá místo nové.

Naše nabídka dalšího vzdělávání pro veřejnost je zaměřena na uchazeče všech věkových kategorií, seniory nevyjímaje a na uchazeče od základního vzdělání výše.

Pronájmy

Víceúčelové hřiště s nafukovací halou v areálu školy

Hřiště s povrchem Spurtan WT má rozměry 46 x 25 m. Výška stropu je 10 m. K dispozici jsou šatny, sprchy a sociální zařízení.

K jednotlivým sportovním činnostem je možné využívat technické zázemí, které tvoří elektrická přípojka 220 V, branky (pro házenou jsou ukotveny), mantinely, sloupky pro tenis, nohejbal a volejbal, sítě, světelná tabule a věž pro rozhodčího. Při provozování volejbalu jsou k dispozici dvě hřiště.

Pronájem učeben v odpoledních hodinách

Nabízíme možnost pronájmu:

  • učebna vybavená počítačem a dataprojektorem s možností připojení na internet
  • počítačová učebna s připojením na internet.
23 Pojď si kopnout do haly

Zapojení do projektů Evropské unie

Pro zlepšení vzdělávacích podmínek našich žáků se snažíme čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

Zaměřujeme se na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro inovační aktivity.

Partneři školy

Historie školy

50. a 60. léta

Historie školy sahá do dávné minulosti. Poskytuje věrný obraz vývoje učňovského školství, které se v naší republice buduje od 50. let minulého století. Tehdy Spojová učňovská škola zřízená Ředitelstvím pošt a telekomunikací sídlila v Čelakovského ulici v Plzni. Poskytovala solidní teoretické základy žákům v dvouletém oboru Spojový manipulant. V roce 1969 byla škola přejmenována na Odborné učiliště pošt Plzeň.

70. léta

V souvislosti s novou koncepcí v učňovském školství přešlo učiliště v roce 1973 pod Západočeské ředitelství spojů a změnilo název na Odborné učiliště spojů. Dvouletý obor Spojový manipulant byl změněn na tříletý učební obor Manipulant(ka) poštovního provozu a přepravy. Od školního roku 1984/85 byla výuka rozšířena o studijní čtyřletý obor Spojový(á) manipulant(ka) ukončený maturitní zkouškou. Od 1. 9. 1979 do 30. 6. 1991 škola fungovala jako elokované pracoviště pod SOU spojů Karlovy Vary.

skola-úvodní

90. léta

1. 7. 1991 škola získala právní subjektivitu a vzniklo SOU spojů Plzeň. S účinností od 1. 9. 1993 dochází ke změně názvu školy související s rozdělením „Spojů“ na „Pošty“ a „Telekomunikace“. Vzhledem k převládajícímu zaměření vzdělávacích oborů nesla v té době škola název SOU poštovní Plzeň. Teoretická výuka probíhala v budově Husova 30. K 1. 9. 1991 skončila platnost smlouvy s Českou poštou, s. p., která zajišťovala možnost praktického vyučování v jejích prostorách.

Škola získala objekt v bývalých kasárnách PFB na Borech, který zrekonstruovala a v roce 1994 sem přemístila praktické vyučování. Dalším mezníkem v životě školy byl únor 1997, kdy MŠMT ČR schválilo nově vypracované a potřebám sociálních partnerů odpovídající osnovy čtyřletého studijního oboru Poštovní a peněžní služby a název školy byl zpřesněn na SOŠ poštovní a SOU poštovní.

20221207_135020 (1)

21. století

V roce 2000 se zjistilo, že budova Husova 30 je napadena dřevomorkou a škola ztrácela střechu nad hlavou. Podařilo se však získat další objekt v areálu kasáren a zase se rychle rekonstruovalo. 2. září 2002 nastupovali žáci do nové školy na Borech. V roce 2005 škola získala finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu a realizovala projekt „Půdní vestavba – nové prostory pro vzdělávání“. Od školního roku 2006/2007 slouží prostory jak pro výuku, tak pro pořádání kurzů.

V souladu s potřebami společnosti 21. století zvýšit zájem žáků o technické a aplikační obory nabídla škola veřejnosti v roce 2006 vzdělávání v oboru Informatika v ekonomice. Reforma školství s sebou přinesla vzdělávání podle RVP (ŠVP) a umožnila zvýšit počet zaměření nabízených vzdělávacích programů.

Škola opustila úzkou specializaci na poštovní služby a její současný trend nabídky vzdělávání lépe vystihuje název platný od 1. 9. 2008 – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G.

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám