Úřední deska

Povinné informace

Sestava dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní informace

Název Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Důvod a způsob založení Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ustanovení § 16 zákona č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů vydává Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 2001.
Kontaktní spojení Telefon: +420 377 477 510

E-mail: info@infis.cz

www: www.infis.cz

Kontaktní a poštovní adresa

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
ředitelství
Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
Úřední hodiny V pracovních dnech od 8 do 14 hodin
Adresa e-podatelny info@infis.cz
Datová schránka i5yxq55
Případné platby lze poukázat 39030311/0100
00574406
DIČ CZ00574406
Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina

Školní řád

Organizační řád

Plán práce

Výroční zpráva

Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: info@infis.cz
Příjem žádostí a dalších podání info@infis.cz
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: – odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), – odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) – sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Dále viz seznam hlavních dokumentů

Dokumenty

Organizační struktura

Sazebník úhrad

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti

Ochrana osobních údajů – GDPR

Od května 2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Pretection Regulation).

Jedná se o dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů ve světě. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů, zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Školská rada

Školská rada byla ustavena 14.12.2005 na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně a mimo jiné schvaluje školní řád, návrh rozpočtu školy, výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI a zabývá se dalšími aktuálními záležitostmi ve škole. Školská rada je volena na období 3 let.

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám