Úřední deska

Povinné informace

Sestava dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní informace

1. Název Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
2. Důvod a způsob založení Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ustanovení § 16 zákona č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů vydal Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 2001 zřizovací listinu. Hlavním účelem a předmětem činnosti je příprava žáků pro povolání.
3. Organizační struktura viz dokumenty
4. Kontaktní spojení +420 377 477 511
4.1 Kontaktní poštovní adresa Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 2778/200 G, 301 00 Plzeň
4.2 Adresa pro osobní návštěvu Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 2778/200 G ředitelství Klatovská 2778/200 G, 301 00 Plzeň
4.3 Úřední hodiny V pracovních dnech od 8 do 14 hodin
4.4 Telefonní čísla Telefon: +420 377 477 510
4.5 Adresa internetových stránek www.infis.cz
4.6 Adresa podatelny Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
4.7 Elektronická adresa podatelny info@infis.cz
4.8 Datová schránka i5yxq55
5. Případné platby lze poukázat 39030311/0100
6. IČ 574406
7. DIČ CZ00574406
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
Školní řád
Organizační řád
Plán práce
Výroční zpráva
K nahlédnutí v ředitelně
8.2 Rozpočet Je součástí výroční zprávy viz dokumenty
Rozpočet 2021
Rozpočet 2022
9. Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky.
10. Příjem podání a podnětů info@infis.cz
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější předpisy Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dále viz seznam hlavních dokumentů
11.2 Vydané právní předpisy K nahlédnutí v ředitelně
Školní řád
Vnitřní řád DM
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytovaní informací viz dokumenty
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nejsou
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv nejsou
13.2 Výhradní licence nejsou
14. Výroční zpráva podle zákona o
svobodném přístupu k informacím
viz dokumenty

Dokumenty

Organizační struktura

Sazebník úhrad

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti

Elektronické zveřejňování

Ochrana osobních údajů – GDPR

Od května 2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Pretection Regulation).

Jedná se o dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů ve světě. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů, zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Vnitřní oznamovací systém

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva a ekonomické zájmy Evropské unie, v souladu se zákonem 171/2023 Sb. a dalšími právními předpisy, s cílem minimalizovat riziko vzniku materiálních, nebo morálních škod a ve snaze vytvořit dobré podmínky pro zdravé pracovní vztahy, jak mezi zaměstnanci, tak i mezi pracovními partnery, má naše škola – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (příspěvková organizace Plzeňského kraje), zaveden proces ochrany oznamovatelů a zřízen vnitřní oznamovací systém.

Školská rada

Školská rada byla ustavena 14.12.2005 na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně a mimo jiné schvaluje školní řád, návrh rozpočtu školy, výroční zprávy o činnosti školy, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávy ČŠI a zabývá se dalšími aktuálními záležitostmi ve škole. Školská rada je volena na období 3 let.

Kam dále?

Pokud si s něčím nevíš rady, napiš nám